Πολιτική απορρήτου

των ιστότοπων της "ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Μ.Ε.Π.Ε."
Καλώς ήρθατε στις ιστοσελίδες
της Εταιρείας ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Μ.ΕΠΕ


ΕΙΣΑΓΩΓΗ

H Εταιρεία με επωνυμία «ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Μ.Ε.Π.Ε.», και τον διακριτικό τίτλο «ΗΟΝΕΥΒΕΕ Μ.Ε.Π.Ε.», είναι η ιδιοκτήτρια του παρόντος ιστότοπου και στο εξής θα αναφέρεται ως «η Εταιρεία». Οι χρήστες ή επισκέπτες της ιστοσελίδας της Εταιρίας αναφέρονται ως «ο Πελάτης», ανεξαρτήτως αν προβούν σε παραγγελίες υπηρεσιών από την Εταιρεία μας. Η παρούσα δήλωση εχεμύθειας αφορά στους πελάτες που εξυπηρετεί η Εταιρεία αλλά και στους απλούς επισκέπτες του ιστότοπου ιδιοκτησίας της.

Η Εταιρεία τηρεί με απόλυτη αυστηρότητα συγκεκριμένη πολιτική ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της Πολιτικής Επεξεργασίας Δεδομένων και Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών. Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών του Πελάτη και για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, τα οποία ο ίδιος έχει δηλώσει προς την Εταιρεία, σύμφωνα με τη νομοθεσία, τους Κανονισμούς της ΑΔΑΕ και την Πολιτική Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Πολιτική Ασφαλείας) που τηρεί. Η Εταιρεία δεν εγγυάται την ασφάλεια δεδομένων που μεταδίδονται μέσω δικτύων, στο βαθμό που η προστασία αυτών δεν επιτυγχάνεται με τη λήψη πρόσφορων μέτρων ασφάλειας που επιβάλλονται από το σχετικό θεσμικό η/και κανονιστικό πλαίσιο.

Αν κάποιος επισκέπτης / χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του παρόντος δικτυακού τόπου και να διαγράψει το λογαριασμό (εφόσον διαθέτει) που διατηρεί μαζί μας.

ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η συλλογή, αποθήκευση και διατήρηση επικαιροποιημένων στοιχείων επικοινωνίας γίνεται με μοναδικό σκοπό την επαλήθευση των υποβληθέντων στοιχείων, την εξασφάλιση συνέχισης των υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση των πελατών της Εταιρείας, στο πλαίσια του κανονισμού λειτουργίας και ασφάλειας δεδομένων της εταιρείας αλλά και των συμβατικών και νόμιμων υποχρεώσεών της για την παροχή ικανοποιητικών υπηρεσιών προς τους πελάτες της. Η Εταιρεία παρέχει υπηρεσίες στη δημιουργία και τεχνική παραγωγή, τηλεοπτικών, ραδιοφωνικών, οπτικοακουστικών και κινηματογραφικών προγραμμάτων και παραγωγών, καθώς επίσης και στην εκμετάλλευση οπτικοακουστικών μηχανημάτων, στην παραγωγή προϊόντων γραφικών τεχνών και εκδόσεων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, καθώς και σε άλλες συναφείς δραστηριότητες.

Η Πολιτική Ασφάλειας της Εταιρίας, έχει συνταχθεί σύμφωνα με:

 • Τις σχετικές διατάξεις του Εθνικού Δικαίου περί Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και περί διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ενδεικτικά αναφέρουμε τον Ν. 2472/1997 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τον Ν. 3471/2006 για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως ισχύουν σήμερα.
 • Τους Κανονισμούς Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών της Α.Δ.Α.Ε. όπως έχουν δημοσιευτεί στα ΦΕΚ 87 & 88/26-1-2005 και ισχύουν, το Π.Δ. 47/2005).
 • Τις σχετικές διατάξεις του Κοινοτικού Δικαίου (Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων/ΓΚΠΔ – 2016/679).

Τα σχετικά κείμενα είναι δημοσίως διαθέσιμα και στις αντίστοιχες ιστοσελίδες των αρμόδιων εποπτικών/ελεγκτικών Αρχών, ήτοι της Αρχής Προστασίας Δεδομένων (ΑΠΔΠΧ, www.dpa.gr), της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε., www.adae.gr) και της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ., www.eett.gr). Σε κάθε περίπτωση, η πολιτική διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών της εταιρείας μας διαμορφώνεται βάσει των ως άνω διατάξεων, και αναπροσαρμόζεται σε περιοδική βάση, ανάλογα με τις εξελίξεις της τεχνολογίας και της ισχύουσας νομοθεσίας.

Οι επισκέπτες καθώς και τα εγγεγραμμένα μέλη στις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου της Εταιρείας, με την επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν:

 • του ελληνικού δικαίου (Ν. 2472/1999 “περί προστασίας προσωπικών δεδομένων” ως ισχύει, του Ν. 2774/1999 “περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον τηλεπικοινωνιακό τομέα”, του Ν. 2472/1997 όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π.Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρ.8 του Ν. 2819/2000).
 • και του ευρωπαϊκού δικαίου: οδηγίες 95/46/ΕΚ – 97/66/ΕΚ και Ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων/ΓΚΠΔ: ΕΕ 2016/679),
 • και του ευρωπαϊκού δικαίου: οδηγίες 95/46/ΕΚ – 97/66/ΕΚ και Ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων/ΓΚΠΔ: ΕΕ 2016/679),

συμφωνούν και αποδέχονται την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με όσα περιγράφονται σε αυτή τη δήλωση.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Οποιοσδήποτε χρήστης του διαδικτύου επισκέπτεται τους δικτυακούς τόπους της εταιρείας δεν απαιτείται να υποβάλει προσωπικά στοιχεία για να χρησιμοποιήσει τον δικτυακό τόπο.

Αν ο επισκέπτης επιθυμεί να συμπληρώσει τη φόρμα επικοινωνίας της Εταιρείας, τότε θα του ζητηθεί να δηλώσει τα εξής στοιχεία:

 • όνομα και επώνυμο
 • επωνυμία οργανισμού (αν εκπροσωπεί νομικό πρόσωπο)
 • πόλη κατοικίας ή έδρας οργανισμού
 • σταθερό ή/και κινητό τηλέφωνο
 • ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας (e-mail address)

Στην περίπτωση κατά την οποία επιλέξετε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας ή χρησιμοποιώντας έναν σύνδεσμο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κανένα από τα δεδομένα τα οποία παρέχετε δεν θα αποθηκευτεί από αυτόν τον ιστότοπο ή θα μεταβιβαστεί ή θα υποβληθεί σε επεξεργασία από οποιονδήποτε τρίτο φορέα επεξεργασίας δεδομένων.

Αντίθετα, τα δεδομένα αυτά θα μας σταλούν με ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω του πρωτοκόλλου SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Οι SMTP διακομιστές μας, προστατεύονται από πρωτόκολλα ασφαλείας που σημαίνει ότι το περιεχόμενο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κρυπτογραφείται πριν αποσταλεί μέσω του διαδικτύου. Το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποκρυπτογραφείται από τους τοπικούς μας υπολογιστές και συσκευές.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ – ΧΡΗΣΤΩΝ

Αν ο επισκέπτης επιθυμεί να αποκτήσει τις υπηρεσίες της Εταιρείας, τότε θα του ζητηθεί να δηλώσει τα εξής στοιχεία:

 • όνομα και επώνυμο
 • επωνυμία οργανισμού (αν εκπροσωπεί νομικό πρόσωπο)
 • ΑΦΜ, ΔΟΥ και επαγγελματική δραστηριότητα (αν είναι ελεύθερος επαγγελματίας ή αν εκπροσωπεί νομικό πρόσωπο)
 • διεύθυνση κατοικίας ή έδρας οργανισμού
 • σταθερό ή/και κινητό τηλέφωνο
 • ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας (e-mail address)

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

Αν ο επισκέπτης επιθυμεί να σχολιάσει οποιαδήποτε ανάρτηση σε οποιονδήποτε ιστότοπό μας, τότε θα του ζητηθεί να δηλώσει τα εξής στοιχεία: το όνομά του και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του τα οποία θα αποθηκευτούν στη βάση δεδομένων αυτού του ιστότοπου μαζί με τη διεύθυνση IP του υπολογιστή σας και την ώρα και την ημερομηνία που υποβάλατε το σχόλιο. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται μόνο για να σας αναγνωρίσουν ως συνεισφέροντες στην ενότητα σχολίων της αντίστοιχης ανάρτησης ιστολογίου και δεν μεταβιβάζονται σε οποιονδήποτε από τους εκτελώντες την επεξεργασία που περιγράφονται λεπτομερώς παρακάτω. Μόνο το όνομά σας θα εμφανιστεί στον ιστότοπο που βλέπει το κοινό.

Τα σχόλιό σας και τα συσχετισμένα προσωπικά δεδομένα θα παραμείνουν σε αυτόν τον ιστότοπο, μέχρι:

 1. να καταργήσετε το σχόλιο
 2. να αφαιρέσετε την ανάρτηση

Αν θέλετε να διαγραφούν το σχόλιο και τα συσχετισμένα προσωπικά δεδομένα σας, επικοινωνήστε μαζί μας στο info@honeybee.gr χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την οποία σχολιάσατε.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ (NEWSLETTER)

Αν ο επισκέπτης επιθυμεί να λάβει μόνο μέρος σε κάποια από τις ενημερώσεις (π.χ. newsletter), εκδηλώσεις ή δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στον ιστότοπο της Εταιρείας θα πρέπει να δηλώσει μόνο τη διεύθυνση email του. Εάν επιλέξετε να εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας (newsletter), η διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας υποβάλλετε θα προωθηθεί στην πλατφόρμα [mailchimp.com] που μας παρέχει σχετικές υπηρεσίες μάρκετινγκ για το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο.

Το πλατφόρμα [mailchimp.com] είναι ένας τρίτος φορέας επεξεργασίας δεδομένων. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που υποβάλλετε δεν θα αποθηκευτεί στη βάση δεδομένων εντός του ιστότοπου ή σε κανένα από τα συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών μας.

Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας θα παραμείνει στη βάση δεδομένων της πλατφόρμας [mailchimp.com] για όσο συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες της πλατφόρμας [mailchimp.com] ή μέχρι να ζητήσετε ρητά την κατάργηση του από τη λίστα. Μπορείτε να το κάνετε αυτό χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο διαγραφής που θα βρείτε στο κάτω μέρος όλων των ενημερωτικών δελτίων (newsletter) που σας στέλνουμε. Όσο η διεύθυνσή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας παραμένει στη βάση δεδομένων της πλατφόρμας [mailchimp.com], θα λαμβάνετε περιοδικά ενημερωτικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από εμάς.

Η Εταιρεία δύναται να διατηρεί σε αρχείο και να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που θα λάβει κατόπιν σαφούς ενημέρωσης και συναίνεσης του υποκειμένου των δεδομένων, για συγκεκριμένο σκοπό, με συγκεκριμένη διάρκεια και με ασφάλεια.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται στην Εταιρεία περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα στοιχεία και μόνο για τον σκοπό για τον οποίο δηλώθηκαν από τον Πελάτη όπως:

 • Την παροχή οποιωνδήποτε υπηρεσιών που ζητήσατε από εμάς, όπως π.χ. για να εγγραφείτε στην υπηρεσία ειδοποιήσεων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
 • Τη λήψη απαντήσεων στα ερωτήματα σας μέσω διαδικτύου (email ή φόρμα επικοινωνίας στο WWW.ΗΟΝΕΥΒΕΕ.GR,) ή τη διεκπεραίωση των αιτημάτων μέσω διαδικτύου (email ή φόρμα επικοινωνίας στοWWW.ΗΟΝΕΥΒΕΕ.GR, αναφορικά με τα στοιχεία σας.
 • Την παροχή και προσωποποίηση των υπηρεσιών μας.
 • Τη διαχείριση των αρχείων υπηρεσιών εγγραφής.

Ο Πελάτης στην περίπτωση κατά την οποία στείλει στην Εταιρεία ένα ερώτημα ή αίτημα μέσω διαδικτύου (email ή φόρμα επικοινωνίας σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα της Εταιρείας, του γνωστοποιούμε άμεσα και ζητούμε την συναίνεσή του για το γεγονός ότι όλες οι πληροφορίες που μας παρέχει, χρησιμοποιούνται από την Εταιρία για την ηλεκτρονική απάντηση του ερωτήματος του.

ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα τηρούνται με ασφάλεια για όσο χρονικό διάστημα ο Πελάτης είναι εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία της Εταιρείας και διαγράφονται μετά την, με οποιοδήποτε τρόπο, λήξη της συναλλακτικής σχέσης με την Εταιρεία ή στην περίπτωση κατά την οποία ζητηθεί από τον Πελάτη. Διατηρούνται δε εκείνα τα προσωπικά δεδομένα τα οποία υποχρεωτικώς απαιτεί η κείμενη νομοθεσία και για όσο διάστημα ομοίως ορίζεται.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρεία, στο πλαίσιο λειτουργίας των ιστοτόπων της, δηλώνει ρητώς ότι τα δεδομένα οιασδήποτε μορφής, τα οποία συλλέγονται μέσα από οποιονδήποτε δικτυακό της τόπο είναι απολύτως εμπιστευτικά και δεν πρόκειται να πωληθούν, ενοικιασθούν, μεταβιβασθούν ή γνωστοποιηθούν σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος και για οποιονδήποτε λόγο, παρά μόνο σε συγκεκριμένα τρίτα νομικά ή φυσικά πρόσωπα που είναι απολύτως απαραίτητο για την παροχή της υπηρεσίας που θα αποκτήσει ο Πελάτης:

 • Στο λογιστικό γραφείο της Εταιρείας για την τήρηση των βιβλίων και τις καταχωρήσεις των σχετικών λογιστικών εγγραφών.
 • Κατόπιν δικαστικής ή εισαγγελικής παραγγελίας ή αιτήματος αστυνομικής αρχής για τη διεξαγωγή έρευνας.
 • Κατόπιν εκτελεστής εντολής/ πράξης οποιασδήποτέ δημόσια/διοικητικής αρχής.

Η Εταιρεία, δηλώνει ότι δεν διαθέτει δημόσια προσβάσιμο κατάλογο ηλεκτρονικών διευθύνσεων ή άλλων στοιχείων των Πελατών της.

Ο Πελάτης ο οποίος επικοινωνεί, μέσω διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την Εταιρεία, τότε ανάλογα με τη φύση του αιτήματος/ερωτήματος, το είδος και το εύρος των πληροφοριών που ζητάει, ο αρμόδιος εκπρόσωπος της Εταιρείας θα ελέγξει πρώτα αν η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αποστολέα είναι εξουσιοδοτημένη για επικοινωνία (για να λάβει απαντήσεις ή πληροφορίες ή να ζητήσει την εκτέλεση μιας εργασίας από την Εταιρεία) και σε κάθε περίπτωση θα του δώσει πληροφορίες που αφορούν αποκλειστικά και μόνο το λογαριασμό Πελάτη με τον οποίο συνδέεται η ηλεκτρονική διεύθυνσή του.

H Εταιρεία δεν παρέχει πληροφορίες (και ειδικά προσωπικά δεδομένα) μέσω email, τηλεφώνου και live chat, ενώ ακόμα και αν έχει προηγηθεί ταυτοποίηση του Πελάτη, τον παραπέμπει στο να λάβει τις πληροφορίες μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ο ίδιος έχει δηλώσει ή μέσω του λογαριασμό διαχείρισης υπηρεσιών του στο ιστότοπο της Εταιρείας.

Η Εταιρεία θεωρεί απόρρητα τα αιτήματα που συμπληρώνει ο Πελάτης και την ηλεκτρονική αλληλογραφία που στέλνει μέσω των υπηρεσιών της και δε μεταβιβάζει το περιεχόμενο αυτών παρά μόνο στον άμεσα ενδιαφερόμενο αποδέκτη ή εφόσον αυτό της ζητηθεί με βάσει το νόμο δυνάμει πράξης εκτελεστέας ή στην περίπτωση που το περιεχόμενο του μηνύματος θεωρηθεί ότι την θίγει ή συνδέεται με παράνομες ενέργειες.

Στην περίπτωση που Πελάτης δηλώσει ψευδή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή κάνει χρήση διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ηλεκτρονικού λογαριασμού τρίτου προσώπου αποστέλλοντας ηλεκτρονικά πληροφορίες/ προσωπικά δεδομένα τρίτου προσώπου, όλες οι πληροφορίες - καθώς επίσης και η διεύθυνση IP κατά τα ανωτέρω - θα γνωστοποιηθούν στο πλαίσιο νόμιμης έρευνας που τυχόν διαταχθεί.

Οι εργαζόμενοι της Εταιρείας μπορεί να απαιτηθεί να επεξεργαστούν κάθε ηλεκτρονικό μήνυμα σε συνεργασία με το τεχνικό της τμήμα. Στην περίπτωση κατά την οποία Πελάτης ζητήσει από εκπρόσωπο της Εταιρείας να τον βοηθήσει σε οποιοδήποτε θέμα που αφορά στις υπηρεσίες που έχει αποκτήσει από την Εταιρεία, τότε ο εκπρόσωπος θα μπορεί να έχει πρόσβαση σε τμήμα ή σε όλο (ανάλογα με τη διαβάθμισή του) το εύρος των πληροφοριών το οποίο είναι σχετικό με το αίτημα του Πελάτη.

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η συγκατάθεση του ΠΕΛΑΤΗ στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων σε οποιονδήποτε ιστότοπο της Εταιρείας, είναι μία από τις νόμιμες βάσεις για επεξεργασία στο πλαίσιο του ΓΚΠΔ (EU GDPR) και για την Εταιρεία φέρει τα παρακάτω αναγκαία χαρακτηριστικά:

 • Αδεσμοποίηση: οι αιτήσεις συγκατάθεσης είναι ξεχωριστές από άλλους όρους και προϋποθέσεις. Η συγκατάθεση δεν αποτελεί προϋπόθεση για τη συνδρομή σε μια υπηρεσία εκτός εάν είναι απαραίτητη για την υπηρεσία αυτή.
 • Ενεργή συγκατάθεση: Δε χρησιμοποιούμε προ-συμπληρωμένα τετραγωνίδια επιλογής αλλά κουτάκια μη έγκυρης επιλογής ή παρόμοιες ενεργές μεθόδους opt-in (π.χ. μια δυαδική επιλογή ανάλογα με την προτίμηση).
 • Ονομαστική: ονομάζουμε τον οργανισμό μας και οποιουσδήποτε τρίτους (όπου απαιτείται) που θα βασίζονται στη συναίνεση του χρήστη.
 • Εύκολο να αποσυρθεί: λέμε στον Πελάτη μας ότι έχει το δικαίωμα να αποσύρει τη συγκατάθεσή του οποιαδήποτε στιγμή και τον τρόπο για να το κάνει, έχοντας κάνει εξίσου εύκολο να αποσύρει όσο και να δώσει συγκατάθεση με απλούς και αποτελεσματικούς μηχανισμούς συγκατάθεσης και απόσυρσής της.
 • Ισορροπημένη: δεν υπάρχει έλλειψη ισορροπίας στη σχέση μεταξύ του Πελάτη και της Εταιρείας και τα δικαιώματα αμφότερων προστατεύονται και εξασφαλίζονται στον υψηλότερο βαθμό προκειμένου να πραγματοποιείται ο σκοπός και των δύο (απόκτηση και χρήση υπηρεσιών και παροχή των υπηρεσιών αντίστοιχα).

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΕΛΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Γνωρίζουμε και αποδεδειγμένα προστατεύουμε όλα τα νόμιμα δικαιώματα του Πελάτη που προστατεύονται από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και την κείμενη νομοθεσία:

 • Παρέχουμε το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα
 • Παρέχουμε το δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων
 • Παρέχουμε το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων
 • Παρέχουμε το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων
 • Γνωστοποιούμε τη διόρθωση ή διαγραφή ή περιορισμό επεξεργασίας, αν και όταν συμβεί
 • Παρέχουμε τη φορητότητα των δεδομένων σε δομημένο, συμβατό και μηχαναγνώσιμο μορφότυπο
 • Παρέχουμε το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, σχόλια ή καταγγελίες σχετικά με την διαχείριση ή την προστασία από την Εταιρεία των προσωπικών σας δεδομένων ή εάν επιθυμείτε να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα ή να εξασκήσετε οποιοδήποτε δικαίωμά σας ως υποκείμενο των δεδομένων, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση info@honeybee.gr. Ανταποκρινόμαστε στα αιτήματα του Πελάτη εντός του προβλεπόμενου χρονικού πλαισίου (εντός 1 μηνός από την παραλαβή του αιτήματος ).

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο σχεδιασμός της προστασίας των δεδομένων αφορά την συλλογή των δεδομένων από τον Πελάτη, την αποθήκευση των δεδομένων, την μετάδοση των δεδομένων που ζητούνται από τον ίδιο αλλά και την διαχείριση των δεδομένων από τους εκπροσώπους μας, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και μόνο υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την Εταιρεία.

Όσα δεδομένα καταχωρίζονται και φιλοξενούνται στην υποδομή της Εταιρείας, αποθηκεύονται στο διακομιστή του ιστοτόπου που προστατεύεται με τα ισχυρότερα δυνατά επίπεδα μέτρων ασφαλείας.

Συγκεκριμένα:

 • Η πρόσβαση στα γραφεία μας και στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές περιορίζεται στους υπαλλήλους της Εταιρείας.
 • Η διαβάθμιση της πρόσβασης κάθε εκπροσώπου στα συστήματα της Εταιρείας γίνεται βάσει του ρόλου του στην Εταιρεία.
 • Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές στα γραφεία μας έχουν ρυθμιστεί ώστε η αδράνεια για 5 λεπτά (π.χ. στην απουσία του χειριστή του) να κλειδώνει τον υπολογιστή και να ζητείται ο κωδικός του χρήστη του.
 • Έχουμε εγκατεστημένο πρόγραμμα antivirus σε όλους τους Η/Υ μας, που είναι πάντα έγκυρο και ενημερωμένο, για προστασία από απειλές, όπως ιοί, ransomware και εν γένει κακόβουλο λογισμικό και χρησιμοποιούμε μόνο νόμιμα αποκτημένα ή ανοιχτού κώδικα λογισμικά (Windows, Linux κτλ).
 • Συγκεκριμένο υποσύνολο εκπροσώπων της Εταιρείας έχει πρόσβαση στα δεδομένα των Πελατών μας (και μόνο για λόγους υποστήριξης) όπου και στο βαθμό/έκταση που κρίνεται απολύτως απαραίτητο.
 • Όλοι οι εκπρόσωποι της Εταιρείας έχουν λάβει ενημέρωση για την ευαισθητοποίηση σχετικά με την ασφάλεια και τον χειρισμό των προσωπικών δεδομένων των πελατών.
 • Οι κωδικοί πρόσβασης των χρηστών στο διαχειριστικό του website μας αποθηκεύονται κρυπτογραφημένοι.
 • Ο πάροχος φιλοξενίας των ιστοσελίδων μας, χρησιμοποιεί ειδική έκδοση του λειτουργικού συστήματος LINUX, [WHM και CPANEL] που απομονώνει το σύστημα αρχείων της κάθε ιστοσελίδας, έτσι ώστε οποιαδήποτε μόλυνση αρχείων μιας ιστοσελίδας ή απόκτηση πρόσβασης στα αρχεία μιας ιστοσελίδας (μέσω πχ υποκλοπής κωδικών πρόσβασης του στον ftp server ή εκμετάλλευσης ευπάθειας στην εφαρμογή του χρήστη) να μην μπορεί να επεκταθεί σε άλλες ιστοσελίδες και αρχεία του server.
 • Η διακίνηση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας γίνεται μέσω του πρωτοκόλλου SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) και κανένα από τα δεδομένα που παρέχετε δεν θα αποθηκευτεί σε αυτόν τον ιστότοπο ή θα μεταβιβαστεί ή θα υποβληθεί σε επεξεργασία από οποιονδήποτε τρίτο φορέα επεξεργασίας δεδομένων. Οι SMTP διακομιστές προστατεύονται από πρωτόκολλα ασφαλείας, που σημαίνει ότι το περιεχόμενο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κρυπτογραφείται πριν αποσταλεί μέσω του διαδικτύου. Το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποκρυπτογραφείται από τους τοπικούς μας υπολογιστές και συσκευές. Οι υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιούνται πραγματοποιούνται μέσω των διακομιστών των παρόχων της εταιρείας [hetzner.com], της Google και της [papaki.gr] οι οποίοι συμμορφώνονται με τον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Η υπηρεσία Newsletter πραγματοποιείται μέσω των διακομιστών του παρόχου [mailchimp.com] ο οποίος συμμορφώνεται με τον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Η ιστοσελίδα, οι email servers και ο newsletter server λειτουργούν σε περιβάλλον HTTPS με την κάλυψη ειδικού πιστοποιητικού SSL που αποδεικνύει ότι κρυπτογραφούνται όλα τα δεδομένα που διακινούνται μέσω της φόρμας επικοινωνίας και της φόρμας του Newsletter.

Τηρείται η τακτική εφαρμογή των πιο πρόσφατων (και σταθερών) ενημερώσεων λογισμικού και ιδιαίτερα τα security updates, service packs και hot fixes, αμέσως μόλις δημοσιευτούν, σαν απαραίτητη προϋπόθεση ασφαλείας όλου του συστήματος IT μας (η/υ γραφείων και servers).

Η παρακολούθηση (monitoring) της λειτουργίας των υπηρεσιών μας και η ανίχνευση κακόβουλων ενεργειών σε πραγματικό χρόνο (real-time), είναι καταλυτική για την αποτροπή και την ανταπόκρισή μας σε περιστατικά ασφάλειας στους servers.

Ο διακομιστής της ιστοσελίδας και το δίκτυο του πάροχου προστατεύονται με τα παρακάτω μέτρα ασφαλείας:

 • προστασία από DDOS επιθέσεις με firewalls
 • προστασία από hackers και bots που προσπαθούν να αποκτήσουν πρόσβαση στον ιστότοπό μας
 • προστασία από διασπορά spam, worms, ιών & παραπλανητικών (phishing) emails
 • αυτόματη διάγνωση και προσπάθεια ολικής αποκατάστασης ευπαθειών σε εγκατεστημένα λογισμικά
 • αυτόματος έλεγχος και απομάκρυνση κακόβουλου λογισμικού
 • απενεργοποίηση μολυσμένων / ευπαθών εφαρμογών

Στο server της ιστοσελίδας, γίνεται συνεχής (σε 24ωρη βάση) αυτόματη εκτέλεση διεργασιών, που ελέγχουν για αποτυχίες ελέγχου ταυτότητας σύνδεσης (failed logins) και αποκλείονται προσωρινά ή μόνιμα οι IP διευθύνσεις από τις οποίες γίνονται οι απόπειρες σύνδεσης.

Στο server της ιστοσελίδας, εφαρμόζεται προγραμματισμένη και συστηματική λήψη αντιγράφων ασφαλείας (backup) των δεδομένων των Η/Υ, για την επαναφορά τους μετά από τυχόν ξαφνική βλάβη. Επίσης κατά τη διακίνηση μεταξύ server και backup συστήματος, τα δεδομένα κρυπτογραφούνται. Εκτός από τις προγραμματισμένες και τακτικές λήψεις αντιγράφων ασφαλείας, γίνεται έκτακτη λήψη αντιγράφου (snapshot) λίγο πριν ξεκινήσει μια σημαντική αναβάθμιση ή μια μετάπτωση δεδομένων.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σύμφωνα με το άρ. 33 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, η Εταιρεία, σε περίπτωση που συμβεί περιστατικό παραβίασης προσωπικών δεδομένων από το οποίο ενδέχεται να προκληθεί κίνδυνος στα δικαιώματα και τις ελευθερίες των προσώπων τα οποία αφορά το περιστατικό, θα γνωστοποιήσουμε το εν λόγω περιστατικό στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών δεδομένων.

Η γνωστοποίηση αυτή θα γίνεται αμελλητί εντός 72 ωρών από τη στιγμή που η Εταιρεία ενημερωθεί για το περιστατικό. Η γνωστοποίηση θα περιέχει σύνολο σχετικών πληροφοριών (φύση/έκταση του περιστατικού, κατηγορίες προσώπων που επλήγησαν, αιτία και συνέπειες αυτού, ενέργειες που έγιναν προς αντιμετώπισή του, κ.ά.). Ακόμα και αν οι σχετικές αυτές πληροφορίες δεν είναι όλες διαθέσιμες κατά την υποβολή της γνωστοποίησης, αυτή θα υποβληθεί ως αρχική και θα ακολουθήσει στο μέλλον, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, επικαιροποίησή της (με υποβολή συμπληρωματικής γνωστοποίησης).

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES & MARKETING

Κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε επίσκεψης χρήστη / πελάτη σε οποιοδήποτε ιστότοπο της Εταιρείας, οι σελίδες τις οποίες βλέπει μαζί με τα cookies που τυχόν περιέχουν, “φορτώνονται” (κατεβαίνουν) στη συσκευή του. Τα cookies είναι αρχεία κειμένου (text files) με ένα μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό, μέσω των οποίων ο server της Εταιρείας αναγνωρίζει τον υπολογιστή του χρήστη. Τα cookies καταγράφουν μόνο τις περιοχές του site που ο εν λόγω υπολογιστής έχει επισκεφθεί και για πόσο χρονικό διάστημα και ονομάζονται Cookies πρώτου μέρους (First-party cookies) και περιλαμβάνουν session & persistent cookies:

 • Cookies επίσκεψης (session cookies), δηλαδή προσωρινά cookies που παραμένουν στο αρχείο των cookies του προγράμματος πλοήγησης της συσκευής σας μόνο κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας και διαγράφονται όταν κλείσετε το πρόγραμμα πλοήγησης. Αυτά προορίζονται για τους επισκέπτες (καλάθι αγορών επισκέπτη) και για συνδεδεμένους πελάτες (για διατήρηση της σύνδεσης τους) έως τη λήξη του cookie (έως τη διαγραφή του από τον browser για τους επισκέπτες και δύο ώρες για συνδεδεμένους χρήστες).
 • Μόνιμα cookies (persistent cookies), που παραμένουν στο αρχείο των cookies του προγράμματος πλοήγησης της συσκευής σας ακόμα και αφότου κλείσει το πρόγραμμα πλοήγησης, μερικές φορές για ένα έτος ή και παραπάνω (η ακριβής διάρκεια παραμονής εξαρτάται από τη διάρκεια ζωής κάθε cookie) έως τη διαγραφή του cookie από τη συσκευή του χρήστη. Τα μόνιμα cookies χρησιμοποιούνται για να θυμόμαστε το όνομα χρήστη ή τις προτιμήσεις του χρήστη ως προς την παραμετροποίηση του ιστοτόπου μας.

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να ρυθμίσει τον υπολογιστή του ώστε να αποδέχεται την ύπαρξη των cookies, να ειδοποιείται όταν εκδίδεται ένα cookie ή να απορρίπτει την εγκατάσταση των cookies. Σε περίπτωση που ο χρήστης έχει ρυθμίσει τον περιηγητή του (browser: Firefox, Chrome, Opera, Safari κτλ) να απορρίπτει τα cookies, μπορεί να περιηγηθεί στο site της Εταιρίας ανώνυμα, μέχρι τη στιγμή που θα χρειαστεί να συμπληρώσει κάποια από τις φόρμες οπότε και είναι απαραίτητη η αποδοχή τους.

Ρυθμίσεις cookies για πλοηγούς & συσκευές

Για να διαχειριστείτε τα cookies σας, παρακαλούμε επιλέξτε τον browser σας από την παρακάτω λίστα και ακολουθήστε τις οδηγίες:

Κινητές συσκευές:

Πολιτική Display Adverting, Remarketing & Google analytics

Έχουμε εφαρμόσει και χρησιμοποιούμε το Display Advertising. Τα χαρακτηριστικά του Google Analytics που εφαρμόσαμε βασίζονται στο Display Advertising (π.χ., Remarketing). Οι επισκέπτες μπορούν να μη συμμετάσχουν στο Google Analytics για το Display Advertising και να εξατομικεύσουν τις διαφημίσεις του Google Display Network (Δίκτυο Περιεχομένου της Google) χρησιμοποιώντας το Ads Preferences Manager.

Χρησιμοποιούμε τρίτους προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης και της Google, οι οποίοι εμφανίζουν τις διαφημίσεις μας σε ιστότοπους σε όλο το Διαδίκτυο. Εμείς και οι τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης και της Google, χρησιμοποιούμε first-party cookies (cookies αρχικού συμβαλλόμενου) (όπως το Google Analytics cookie) και third-party cookies (cookies τρίτων, όπως το DoubleClick cookie) παράλληλα, προκειμένου να ενημερώνουμε, να βελτιστοποιούμε και να προβάλουμε διαφημίσεις με βάση τις περασμένες επισκέψεις κάποιου στον ιστότοπό μας.

Σε περίπτωση που διαφωνείτε με κάποια από τις εν λόγω διαφημιστικές στρατηγικές παρακαλούμε χρησιμοποιείστε την επιλογή άρνησης της υπηρεσίας με το εργαλείο Google Analytics opt-out browser.

Ο ιστότοποί μας χρησιμοποιούν το Google Analytics (GA) για να παρακολουθούν την δραστηριότητα των επισκεπτών/χρηστών τους. Χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα για να καθορίσουμε τον αριθμό των ατόμων που χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας, για να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο βρίσκουν και χρησιμοποιούν τις ιστοσελίδες μας και για να δούμε την πορεία τους μέσα στον ιστότοπο.

Παρόλο που το GA καταγράφει δεδομένα όπως η γεωγραφική σας θέση, η συσκευή σας, το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο και το λειτουργικό σας σύστημα, καμία από αυτές τις πληροφορίες δεν σας κάνει προσωπικά γνωστούς σε εμάς. Το GA καταγράφει επίσης τη διεύθυνση IP του υπολογιστή σας, η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίηση σας, αλλά η Google δεν μας παρέχει πρόσβαση σε αυτό. Η Google είναι ένας τρίτος φορέας επεξεργασίας δεδομένων.

Το GA χρησιμοποιεί cookies, λεπτομέρειες για τα οποία μπορείτε να βρείτε στους οδηγούς προγραμματιστών της Google. Η απενεργοποίηση των cookies στο πρόγραμμα περιήγησης σας, θα αποτρέψει το GA από την παρακολούθηση οποιουδήποτε μέρους της επίσκεψής σας σε σελίδες εντός αυτού του ιστότοπου.

Μπορείτε να ελέγχετε και/ή να διαγράφετε τα cookies ανάλογα με τις επιθυμίες σας. Λεπτομέρειες θα βρείτε εδώ: aboutcookies.org. Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας, όπως και να ρυθμίσετε τους περισσότερους φυλλομετρητές κατά τρόπο που να μην επιτρέπουν την εγκατάσταση cookies.

Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, ίσως χρειαστεί να προσαρμόζετε εσείς από μόνοι σας ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν ιστότοπο, και επίσης ενδέχεται να μην λειτουργούν και μερικές υπηρεσίες.

Cookies της Google Analytics

Τα cookies της υπηρεσίας Google Analytics είναι cookies ανάλυσης/καταγραφής απόδοσης που μας επιτρέπουν να συλλέγουμε ανώνυμες πληροφορίες για το πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας. Αυτά τα cookies μπορούν να μας ενημερώνουν σχετικά με το πόσοι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο, την ώρα και τη διάρκεια της πρόσβασης, ενώ επίσης παρέχουν πληροφορίες για τον τρόπο πλοήγησης των επισκεπτών στα διάφορα σημεία του ιστοτόπου. Αυτές οι πληροφορίες μας βοηθούν να βελτιώσουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο ιστότοπός μας. Είναι ανώνυμες πληροφορίες και δεν περιέχουν προσωπικά δεδομένα.

Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τα cookies της Google Analytics σχετικά με τον ιστοτόπό μας μεταφέρονται και αποθηκεύονται στους διακομιστές της Google σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου της Google.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την υπηρεσία Google Analytics, παρακαλούμε κάντε κλικ εδώ.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την παρακολούθηση από την υπηρεσία Google Analytics κάνοντας κλικ εδώ.

Αν απενεργοποιήσετε αυτά τα cookies η χρήση του ιστοτόπου από εσάς δεν θα καταμετρείται, ούτε θα χρησιμοποιείται στα στατιστικά στοιχεία που συλλέγουμε για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που παρέχουμε μέσω του ιστοτόπου. Η λειτουργία του ιστοτόπου δεν θα επηρεαστεί.

Cookies από παρόχους υπηρεσίας βίντεο (Google, Vimeo, DailyMotion κλπ)

Οι πάροχοι αυτοί μπορεί να τοποθετήσουν cookies στη συσκευή σας, αν παρακολουθείτε στον ιστότοπό μας βίντεο τα οποία μας παρέχουν ως εξωτερική υπηρεσία. Αν απενεργοποιήσετε αυτά τα cookies, ενδεχομένως να μην μπορείτε να δείτε τα ενσωματωμένα βίντεο από τον ιστότοπό μας.

Cookies από κοινωνικά δίκτυα

Τα κοινωνικά δίκτυα τρίτων μερών μπορούν να τοποθετήσουν cookies στη συσκευή σας αν επιλέξετε να μοιραστείτε υλικό από τον ιστότοπό μας με αυτά, κάνοντας κλικ σε ένα από τα ενσωματωμένα πλήκτρα με τίτλο «Μοιράσου το» (share).

Πολιτική Facebook pixel

Έχουμε εγκαταστήσει τον κώδικα pixel (εικονοστοιχείο) του Facebook στην ιστοσελίδα μας για να καταγράψουμε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας να αποστέλλουμε στοχευμένες διαφημίσεις σε συγκεκριμένες κατηγορίες κοινού και για να μετράμε την αποτελεσματικότητα των διαφημιστικών καμπανιών μας.

Ζητάμε και λαμβάνουμε τη συναίνεση του χρήστη πριν το Facebook μπορεί να παρακολουθήσει τη δραστηριότητα ενός χρήστη στον ιστότοπό μας, με ένα μήνυμα άμεσης συγκατάθεσης στη ιστοσελίδα μας (αίτημα αποδοχής cookie) για να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο το pixel στο Facebook ενεργοποιείται εκείνη τη στιγμή.

Δείτε περισσότερα για το πως μπορείτε να απενεργοποιήσετε ή να επιλέξετε τις διαφημίσεις του facebook που θέλετε να βλέπετε:

Συνδέσεις με άλλους ιστότοπους

Παρακαλούμε να έχετε υπόψιν σας ότι οι ιστότοπoι της Εταιρείας, μπορεί να εμπεριέχουν συνδέσεις με άλλους ιστότοπους και που διέπονται από άλλες δηλώσεις απορρήτου το περιεχόμενο των οποίων ενδέχεται να διαφέρει από την παρούσα Δήλωση Απορρήτου. Παρακαλείστε να μελετάτε την πολιτική απορρήτου κάθε ιστότοπου που επισκέπτεστε πριν αποκαλύψετε τυχόν προσωπικά δεδομένα.

________________________________________

Αν δεν συμφωνείτε με την παραπάνω πολιτική επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων οφείλετε να μη χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες του παρόντος δικτυακού τόπου και να διαγράψετε το λογαριασμό (εφόσον έχετε) που διατηρείτε μαζί μας.

Για χρήστες κάτω των 18 ετών θεωρείται δεδομένη η εκ των προτέρων εξασφάλιση της συγκατάθεσης των γονέων/κηδεμόνων σε κάθε περίπτωση δήλωσης προσωπικών στοιχείων στον ιστότοπο της Εταιρείας.

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της παρούσας πολιτικής δεδομένων, πάντα σύμφωνα με τους Νόμους και το Ελληνικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο.

Υπεύθυνος για την προστασία πληροφοριών και δεδομένων των δικτυακών τόπων της Εταιρείας είναι η ίδια η Εταιρεία με στοιχεία επικοινωνίας, διεύθυνση Εγνατίας 154, ΤΚ 154636, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, ΑΦΜ 998560706, Τηλέφωνο 2109233780 και email info@honeybee.gr.

________________________________________